Skip Navigation

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

ochranná přilba, ochrana hlavy, ochranné pracovní prostředky, nejen v Ústí nad Labem

ochranné přilby a čepice - ochrana hlavy - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Ohcranné přilby vyhovující EN a plnící všechny důležité funkce (protipenetrační, deflektor a tlumící) vyrobené z lehkých materiálů. Ochranné přilby komfortně odvětrávané a velikostně přizpůsobitelné. Najdete zde i komplety kombinované s ochrannými štíty a sluchátky.

Ochrana hlavy - ochranné přilby

Pro výběr správné ochranné přilby je třeba:
- identifikovat riziko: nárazy při dopadu předmětů nebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana obličeje).

Ochranná přilba má tři funkce:
- protipenetrační funkci - bráněním přímému proniknutí účinně chrání lebku,
- funkci tlumiče nárazů - nárazy absorbuje přilba a vnitřní postroj,
- funkci deflektoru - tvarování přilby umožňuje odchýlit doapdající předmět směrem od temene hlavy.

Každá přilba musí být opatřena vytlačeným nebo natištěným označením: číslo stávající evropské normy, název nebo referenční identifikace výrobce, čtvrtletí a rok výroby, typ přílby a její velikost nebo velikostní rozsah. Pokyny nebo doporučení pro úpravu, sestavení, užívání, čištění, dezinfekci, údržbu a skladování jsou uvedeny v návodu na použití.

Lehké čepice: Nárazové čepice pro průmysl jsou určeny zásadně pro použití v interiéru. Nárazová čepice není určena k ochraně proti účinkům padajících předmětů a za žádných okolností nesmí být použita místo ochranné průmyslové přilby.oopp, ochrana zraku, osobní ochranné pracovní pomůcky, ocranné brýle a štíty. eshop nejen Ústí nad Labem

ochranné brýle a štíty - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Osobní ochranné pracovní pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek. V naší nabídce naleznete řadu kvalitních ochranných brýlí a štítů se zvýšenou odolností proti poškrábání nebo zamlžení, s čirými, nebo tónovanými skly.

Ochrana očí

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek.
Pro výběr nejvhodnějších ochranných brýlí nebo štítu je třeba:
-  stanovit druh rizika: rozstřik, záření nebo jiné,
-  určit druh ochrany: ochranné brýle, obličejová maska, štít,
-  zaznamenat jejich vlastnosti: odolnost proti poškrábání, odolnost proti zamlžení, tónované sklo,
-  zvolit typ očnice: vcelku nebo dvojité čočky,
-  vybrat typ obruby: tvarovaná, klasická.


Pásmo Vlnová délka Prostředí Poškození zraku
UV-A 315-380 nm Venkovní práce Únava očí, částečná slepota, katarakta, sluneční světlo
UV-B 280-315 nm Sluneční světlo. Průmyslové prostředí. Zjišťování vad v infračerveném světle. Katarakta, záblesky při svařování, zablesky oblouku
UV-C 100-280 nm Průmyslové prostředí. Svařování obloukem Poškození rohovky nebo oční čočky, ztráta vidění
Modré světlo 400-480 nm Průmyslové prostředí. Práce s počítačem (únava očí, VDU). Elektrické instalace. Venkovní práce Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice.
Infračervené 780-1400 nm (blízko IČ), 1400-2000 nm (střední IČ) Elektrické svařování. Práce s roztavenou hmotou (výroba skla, výroba ocelí). Mikrovlné procesy. Sluneční světlo.  Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice, poškození oční čočky a rohovky.


osobní ochranní pracovní pomůcky - respirátory a dýchací masky  nejen Ústí nad Labem

respirátory a ochranné masky - ochara dýchacího ústrojí - ochrana dechu - oopp

Široká nabídka jednorázových ochranných pracovních pomůcek, ale i dýchacích masek a polomasek.
Naleznete zde i kompletní nabídku filtrů pro dýchací masky. Filtry plynové a proti výparům, prachové a aerosolové filry. Filtry s různou absorbční schopností a třídou účinností. Filtry pro ochranné masky do toxického prostředí.

Ochara dýchacího ústrojí - ochrana dechu - respirátory a ochranné dýchací masky

Jednorázové pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů
Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtru (P1, P2 nebo P3).

Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: prach, aerosoly, kouř nebo plyn.
Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jednou nebo dvěma patronami) je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtrů (A,B,E,K) a jejich třídu (1,2,3).

Při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa (vlhkost, teplota).

AVE (Průměrná hodnota expozice) - Odpovídá koncentraci naměřené za referenční časový úsek (například za dobu osmi hodin během jednoho dne). Jestliže hodnota AVE převyšuje koncentraci, již může být osoba vystavena bez rizika pro své zdraví, je nutná ochrana. Hodnota AVE je uvedena na kartě toxicity příslušných produktů.

LVE (Limitní hodnota  expozice) - Znamená koncentraci naměřenou za dobu maximálně 15 minut, kterou se nedoporučuje překračovat.

Použití filtrů
Filtry plynové a proti výparům Barevné označení Druh ochrany
Typ A hnědá Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je větší než 65C (rozpouštědla a uhlovodíky).
Typ B šedá Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s výjimkou oxidu uhelnatého.
Typ E žlutá Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým parám a plynům.
Typ K zelená Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminodrivátům.


Prachové a aerosolové filtry
Kategorie  Druh ochrany
P1  Poskytuje ochranu proti pevným částicím bez zvláštní toxicity (uhličan vápenatý).
P2  Poskytuje ochranu proti pevným částicím meno škodlivým či dráždivým vodním aerosolům (oxid křemičitý, uhličitan sodný).
P3  Poskytuje ochranu proti jedovatým pevným nebo vodním aerosolům (radioaktivní částice berylia).


Absorbční třída filtrů pro plyny a páry
 Třída 1  Filtr s nízkou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 1000 ppm*).
Třída 2  Filtr sa průměrnou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,5% nebo 5000 ppm*).
Třída 3  Filtr s vysokou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 10 000 ppm*).

* ppm = koncentrace částí na milion


Klasifikace filtrů
Třída FFP1 FFP2 FFP3
Maximální účinnost v % 78% 92% 98%
Vnitřní únik celkem 22% 8% 2%
Filtrovací účinnost filtračního média 80% 94% 99%
Jmenovitý filtrační koeficient 4,5 12,5 50%
Střední hodnota expozice (VME)  4X 10X 20X


ochrana sluchu, sluchátka a ochranné zátky do uší, osobní ochranné pracovní pomůcky nejen v Ústí nad Labem

sluchátka a zátky do uší - ochrana sluchu - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Nabízíme účinné ochranné praconí prostředky pro sluchový aparát, od jednoduchých pěnových zátek do uší, přez mušlové chrániče s jednoduchou i dvojitou stěnou s polštářky pěnovými i plněnými tekutinou, až po vyspělé chrániče sluchu s elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč i s možností na připojení na komunikační systém.

Ochrana sluchu

Ucho je velmi přesný a citlivý smyslový orgán. Kromě zranění může hluk také vyvovyvolávat obecné stresové reakce. Hluk má přímý vliv na centrální nervový systém, což může mít psychické, stejně tak jako fyzické důsledky.

Poškozený sluch jepřetrvávacícím stavem, neviditelným a což je nejdůležitější, nevyléčitelným! Počáteční výstražné symptomy, jako je například zvonění v uších (tinitus), neo přechodné posuny hranice slyšitelnosti, jsou obvykle ignorovány. Trvale vysoké hladiny hluku mohou naše uši nenapravitelně poškodit. Lidé vystavující se každodenně silnému hluku bez ochrany nejenže riskují ztrátu sluchu, ale pravděpodobně se u nich projeví i jiné zdravotní problémy!Ochranné osobní pracovní prostředky, jistící karabiny, úvazky a postroje, BOZP nejen v Ústí nad Labem

jistící prvky, postroje a úvazky - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Karabiny, jistící postroje, pásy a úvazky. Lana, zachicovače a brzdiče pádu